AKTIVITETSINFORMASJON

00:00, 5. desember 2017

Trondheim

Havbruksnæringen står overfor betydelige utfordringer, både med hensyn til bærekraft og produksjonskostnader. Hovedfokus for TEKMAR er å være en arena der norsk oppdrettsnæring drøfter dagens utfordringer og fremtidens løsninger relatert til teknologi og drift/operasjon av sjøbaserte anlegg, og gir innspill til nasjonale FoU-strategier. Basert på dialoger gjennom årlige TEKMAR-konferanser utvikles samarbeidsprosjekter som er viktige for å styrke norsk laksenærings produkter og tjenester, og ved det bidra til økt innovasjon.

TEKMAR har blitt arrangert årlig siden 2003, med rekord i 2015 med 365 deltakere. Det er en tung deltakelse fra industri hvor ca. 70 % kommer fra oppdretts-, utstyrs- eller tjenesteproduksjonsleddet i lakseverdikjeden.

Prosjektledelse og praktisk tilrettelegging av TEKMAR ivaretas av SINTEF Fiskeri og havbruk AS, ved forskningsleder Leif Magne Sunde. Arrangementet gjennomføres i samarbeid med Norsk Industri, Sjømat Norge,  Norske Maritime Eksportører, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, Norges forskningsråd, samt klyngene NCE Aquatech Cluster/ akvARENA og NCE Aquaculture.

Påmeldingen til TEKMAR åpner høsten 2017.

« Tilbake til kalender