Indre Fosen Utvikling skal utvikle eksisterende næringsvirksomhet samt initiere og legge til rette for etablering av ny aktivitet.

Indre Fosen Utvikling skal lose til nyskaping gjennom å……

  • motivere og stimulere til næringsutvikling
  • videreutvikle lokal kompetanse og andre lokale fortrinn
  • analysere behov for, og utvikle, næringsprosjekter
  • delta på eiersiden i nye selskap
  • være søkende opp mot aktuelle bedriftsetablerere
  • aktivt forvalte arealer og bygninger til næringsformål
  • utføre forvaltningsoppgaver effektivt og målretta
  • selge tjenester
  • ha oversikt over, og bruke, det tilgjengelige virkemiddelapparatet i arbeidet