Tilrettelegging for nyskaping

Målet til Fosen Innovasjon er å legge til rette for at næringshagebedriftene kan ha gjensidig nytte av hverandre gjennom samarbeid og utveksling av idéer, kunnskap og erfaringer. På denne måten skapes det sterke synergier som vil gi økt verdiskapning for de involverte bedriftene og regionen som helhet.

Fosen Innovasjon kan formidle kontakt med de teknologiske miljøene og tilrettelegge for samarbeid med etablerte industrielle aktører i regionen, samt formidle kontakt med offentlige virkemiddelapparat og mulige investorer.

Utleie, fellestjenester og IKT
• Utleie av kontor- og industrilokaler
• Utleie av lokaler for undervisning og konferanser
• Interne tjenester som felles nettverk, fiber høyhastighetssamband og kantinedrift

Kompetanse og service
• Kompetanse på etablering av bedrifter
• Mentorvirksomhet for oppfølging av nyetablerere

Nyskapings- og utviklingsprosesser
• Bistå bedriftene i utvikling og kommersialisering av idéer
• Tilrettelegge kontakt med forsknings- og utviklingsmiljøene i regionen