Se alle prosjekter

MIDSEC Cluster er en midtnorsk forankret klynge rettet mot forsvars- og sikkerhetsmarkedet.

I Regjeringens Meld.St.9 (2015-2016): Nasjonal forsvarsindustriell strategi, som omhandler forholdet mellom forsvarssektoren og forsvarsindustrien, legges det fram strategier som peker mot økt sivil-militært samarbeid. Meldingen signaliserer at et større fokus på- og konkurranse mellom leverandører vil ivareta norske sikkerhetsinteresser, norsk forsvarsøkonomi og norske industriinteresser på en god måte. Forsvaret skal i større grad fokusere på kjerneaktiviteter og en del funksjoner som i dag utføres av militært ansatte forventes å bli satt ut til sivile firmaer, noe som gir store muligheter for privat næringsliv.

Den midtnorske forankringen er heller ikke tilfeldig. Ørland hovedflystasjon blir fra 2017 tyngdepunktet i Luftforsvaret og vil ha en unik konsentrasjon av luftoperativ og teknisk kompetanse. Denne oppbyggingen gir potensial for annen vekst, bl.a. gjennom at store nasjonale lokomotiv innen forsvarsindustrien etablerer seg ved basen. Samtidig opplever Midt-Norge økt fokus pga. at regionen er landingsplass/mottaksarena for all alliert bistand i krise- og øvingssituasjoner.

MIDSEC Cluster vil utnytte det markedsmessige og forsvarspolitiske mulighetsrommet til å utvikle en sterk, profesjonell leverandørklynge som bidrar til utvikling av teknologier og virksomheter rettet mot forsvars- og sikkerhetsmarkedet nasjonalt og internasjonalt.

Interessert i å vite mer?

Fosen Innovasjon har også ledet flere nettverkssatsinger som blant annet har ført fram til klyngeetableringen. Følgende nettverk er aktive ved siden av klyngen:
-Byggnett Fosen – nettverk for entreprenører i byggbransjen
-Bedriftsnettverk innen Bakkevelikehold, rettet mot Ørland Hovedflystasjon